Sejarah Lengkap Eyang Buyut Haji Bani Abdul Latif Kusumadiningrat

Para mitra Haji Bani Latif sadaya, Latif insane ni lantip,, bubuaran di alam dunya, imah-imah geunah merenah, hirup hurip ngahenang ngahening di dusun cinyenang. Putra munggaran Sejarah Lengkap Eyang Buyut Haji Bani Abdul Latif Kusumadiningrat. awal modal ka alam karamean,

Suaji nu kahiji jadi lalaki anu pinuji, lalanang pamuka rundayan, nu jagana ngarundaykeun turunan pangceuyahna, beranjak dewasa memiliki pujaan hati nyaeta Banirem dugi ngagaduhan putra anu sakitu seerna sapertos sadaya bulan sina sataun nyaeta dualas.
Putra nu Kadua asmana Atmayuda, nu jaga katelah ku ingkang  ngagaduhan putra mun saukur dua. anu cikal nyaeta Isti sareung Murnisah. Teu cekap dugi kadieu Gusti Nu Maha Suci parantos mikawelas ka umatna, jalaran dua putra nu atos aya pameget sadaya.

Nu ka Tilu diatur tukang bebenah, nya buktosna Jaenah nu jagana katelah ku putra munggaran, Isoh. Kalayan bubuaran rada anggang diboyong ku Jawinata ka leuwikuning sindanghayu desa danaraga waktu harita. Tah ieu ngagelarkeun rundayan dalapan urang. Istri lima sareung pameget tilu.

Garwa nu munggaran teu lana nyarengan duka kapungkur yuswana sabaraha taun, pun Ibu pupus (wafat) ngantunkeun alam dunya. Singkatna Haji Latif hawatos ka para pun anak teu aya nu ngalerskeun ieu bumi the, nya gaduh kahoyong milari deui pigentoseunana, Alhamdulillah bumen bumen istri nu kadua ti Haji Latif masih keneh di dusun cinyenang. Teras ti istri nu kadua Haji Latif gaduh deui dua putra nyaeta Wihatma sareung Wihatmi.

Putra nu ka opat pangiritna mung kagungan hiji. Ari Putra nu ka Lima gaduh sapasang, nu cikal istri nu bungsu pameget.

Demikianlah sejarah singkat Haji Bani Latif, semoga penjabaran yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terutama para rundayan yang telah menyebar ke 4 penjuru mata angin, dan tak lebih saya membahas atau mengangkat cerita ini hanya semata-mata nyaangan deui atau memberikan lampu penerangan lagi versi 2017.

Sejarah Suaji
Suajinu katelah Aki Wati kagungan istri nu namina Banireum kalayan ngarundaykeun turunan dua welas, istri tujuh pameget lima, menyebar dicinyenang diantarana Marlasan, Wikarta, Saljai sareung Sukarmi. Upami Eyang Abas alias Sai, Arsiah sareung iah mah di dusun kubang, di cimacan mun saurang nyaeta Dasti putra anu bungsu, sementawis di cibelah Sarwi nu katelah Sarsih. Wati nu cikal anak pertama di dusun tamiangkuning teras Kawit putra nu ka genep bubuaran di sindanghayu jeung Adhani bubuaran di sukaharja.

Wati incu/cucu munggaran ti Haji Latif putra kahiji ti Suaji kagungan putra lima nyaeta Wilanta, Damini, Katem, Wikarja sareung Tarno.

Adhani nikah ka Arpan, kagungan putra tilu nyaeta Adwapi, Sukaryo sareung Parmi anu bubuaran di palihan sukaharja.

Sarwi anu nikah ka Antareja bubuaran di Cibelah gaduh putra lima diantarana Sarsih, Karsinah, Adhuri, Madhuri sareung Dija dewon.

Sai nu katelah eyang abas teu kapaluruh jenengan carogena gaduh putra lima nyaeta Abas, Sanuki, Narsih, Rasti jeung Sami.

Marlasan anu nikah ka kesih, teu tebih bumi the nya jinek di cinyenang gaduh putra lima, Empi, Karpi, Natiwi, Winah sareung Wartisah.

Kawit anu diboyong ku Sarkawi ngumbara ka Cileuweung sindanghayu, putrana dalapan urang, Suharma, Suharpi, Sawinah, Iloh, Raswi, Juhardi, Sayuki, sareng Yuti.

Wikarta, nikah ka endek anu tetep tumetep di cinyenang, kagungan putra lima, Wikarna, Wimi, Sasmita, Suganda sareung Ukat.

Saljai nikah ka rumi, jinek di kampong cinyenang, kagungan putra lima nyaeta Tarmi, Awinah, Ruswa, Engkos, dan Darsih.

Iah, anu nikah ka Madhasan bumina di kubang kagungan putra pangiritna mung dua istri wungkul nyaeta Odasih sareung Mita.

Arsiah nikah ka Winata gaduh putra hiji, kemudian gentos ka adnasip sami gaduh hiji teras gentos deui ka sar’I gaduh hiji jadi ti tilu bibit eta kabehna ay tilu.

Pangais bungsu anu bumina di cinyenang, Sukarmi nikas ka dasmi, kagungan putra tilu, Tasih, Sukardi sareung Saefudin.

Ari nu bungsu jenengan Dasti kagungan caroge Wiarja anu bumiteh di cimacan, kagungan putra opat, Juhaeni, Usri, Karwa sareung Kesih.

Janten upami dietang sareung incu buyutna ti Suaji kawilang pangceuyahna da ampir opatratus harita taun 1989, komo mun jaman kiwari taun 2017. Kitu oge ti nu sanesna adi-adina Suaji (aki wati) saperto Atmayuda sareung Jaenah.

Sejarah Atmayuda
Atmayuda ngaguar rundayan nu kadua ti Haji Latif, nu katelah Eyang Isti (Atmayuda) nu gaduh bumi jeung menetep di cinyenang nu nikah ka Apiah, puputraan dua nyaeta Isti sareung Murnisah. Ti putra ka hiji nyaeta Isti anu nikah ka Munawi bumiteh di cinyenang, kagungan putra lima : Atpi, K Natawisastra, Ratmita, Onoh sareung Rumini. Ti putra nu ka dua Murnisah anu menetep di cinyenang nikah ka pameget ti tatar Cieurih, kagungan putra opat diantarana sayuti, Jahuri, Wardin sareung Iidi.

Sejarah Jaenah
Jaenah putri Haji Latif nu no ka tilu, jaenah istri nu kaboyong ku Jawinata ti leuwikuning kagungan putra dalapan, istri lima pameget tilu. Mun diantara nu teu gaduh katurunan alias gabug nyaeta (sastra, sarpi sareung iloh)

Isoh nu cikal  nikah ka Wiratma Ciparay, kagungan putra dua, H katminingsih sareung Esih anu ayeuna tinggal di kotakidul ciamis.

Kadua Sastra nikah ka enti, bubuaran di bunder bojong, teu puputraan alias gabug.

Anis nikah ka Amsari, jinek di cicadas sindanghayu, kagungan putra genep diantarana Wiharja, hadori, Ipah, Yusman sareung Iyom kartini.

Ka opat Sarpi nikah ka Sasmita, jinek di Bundar bojong, sami sareung sastra teu puputraan.

Rumsi nikah ka Madsahri, anu linggih di kertabumi, kagungan putra lima Erah, Djoearsih, Kartini, Sukaesih sareng Taryono.

Sukanda nikah ka Awilah di leuwikuning cicadas, kagungan putra dua nyaeta Ene sareung otong oman.

Iloh nikah ka Darmi anu bumina di cihaseupan, sami sareng sarpi jeung sastra.

Putra nu bungsu Sudarma, bumen bumen neraskeun tilas sepuhna, nikah ka Nemi. Kagungan putra genep nyaeta Tisna, entin, Suharetini, jaja, sudirman, tati sareung nana.

Sejarah Wihatma sareung Wihatmi
Wihatmadan Wihatmi mangrupakeun anak ti istri kadua Haji latif, nu sadaya gaduh keturunan sadaya aya 3. Anu ti Wihatma ngan saukur hiji teras ti Wihatmi dua. Wihatma nikah ka ratiem anu bumina di cinyenang. Gaduh putra nyaeta esah.

Nu bungsu alias Anak ka lima ti Haji latif nyaeta Wihatmi nikah ka Imbit kagungan putra dua, Oyom sareung Narkiwa (uhin).

Ieu sadaya mangrupakeun guaran dugika incu Haji Latif. Saterasna tinggal ningali atawa tuturkeun garis rundayan masing-masing. Mugi-mugi ieu rundayan aya mangafaatna kanggo sadaya terutamina kanggo dulur-dulur anu ayeun tos pa anggang pa tarebih. Mugi oge dina muka lembaran eiu deui bisa mukakeun ngaietkeun deui paduduluran, sanens hoyong di aku di aleum atawa sajabina, ngan saukur nyaangan obor urang teh saha timana ek kamana ,,,makam kolot kapungkur tos dipohokeun kusabab teu aya rasa cinta mere beja ka para anak incu buyut bao na sadaya. Margi kitu mugia ieu bakal bisa jadi panyaang jalan arurang ka payuna. Amin.

Demikianlah Sejarah Lengkap Eyang Buyut Haji Bani Abdul Latif Kusumadiningrat dari tiap rundayan anak dugika incu Haji Adul Latif Kusumadiningrat. Hatur nuhun atas perhatianana hampura bilih aya nu salah nu lepat jeung te aya maksud nanaon …mangga upami aya katerangan info, masukkan saran sareung kritik. Dihaturkan ku pengurus. ATmayuda – Isti – Kusuma Natawisatra.

0 Response to "Sejarah Lengkap Eyang Buyut Haji Bani Abdul Latif Kusumadiningrat"

Posting Komentar

Selamat datang dan Semoga bermanfaat !!!